การอนุรักษ์ที่ดีขึ้นในปากีสถานและฟิลิบปินส์ ทำให้คณะกรรมการถอดถอนชื่อแหล่งทั้งสองออกจากบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ( สหพันธรัฐรัสเซีย) – ๒๖ มิถุนายน – คณะกรรมการมรดกโลกแถลงการรับรองความสำเร็จในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายให้ดีขึ้น ๒ ประเทศ ซึ่งได้แก่ ป้อมเมืองละฮอร์และสวนชาลิมาร์ ในปากีสถาน และนาข้าวขั้นบันไดแห่งคอร์ดิเลลร่าในประเทศฟิลิบปินส์

เครื่องมือวัดความสำเร็จเกิดขึ้นเพื่อถอนภัยคุกคามที่มีต่อพระราชวัง มัสยิด และสวนในเมืองลาฮอร์ ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนคุณลักษณะเด่นของอารยธรรมโมกุลไว้ในบัญชีมรดกโลกในปีค.ศ. ๑๙๘๑ / พ.ศ.๒๕๒๔ ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการขยายตัวของเขตเมืองล้ำเข้าไป ทำให้แหล่งนี้ถูกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ / พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยการร้องขอของรัฐบาลปากีสถาน โบราณสถานหลายแห่งได้รับการบูรณะ ด้วยการออกแบบและวางระบบระบายน้ำทำให้การสงวนรักษาผนังกำแพงด้านนอกดีขึ้นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆอันเกิดจากความชื้นได้

นาข้าวขั้นบันไดแห่งคอร์ดิเลลร่าในประเทศฟิลิบปินส์ ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกด้วยภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่มียาวนานกว่า ๒๐๐๐ ปี แหล่งถูกบรรจุไว้ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายในปี ค.ศ.๒๐๐๑ / พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากภัยคุกคามต่อคุณค่าสำคัญซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาการจัดการและการวางแผนที่ดีขึ้น ประเทศฟิลิบปินส์พยายามใช้บัญชีในภาวะอันตรายเป็นหนทางที่จะทำให้ชาติและนานาชาติสนับสนุนและร่วมมือในการสงวนรักษานาข้าวบนที่สูงอันเก่าแก่เพื่อคารวะต่อการส่งผ่านความรู้ตามธรรมเนียมประเพณีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ในช่วงเช้าของการประชุมนี้เช่นกัน คณะกรรมการจะไว้อาลัยด้วยอาการสงบเป็นเวลา ๑ นาทีเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย ๖ คนที่ถูกฆ่าตายโดยกลุ่มจลาจลซิมบ้า ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโอกาปิ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปโตยคองโกเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ /พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังคงอยู่ในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตรายตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๗ / พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย นี้ออกแบบมาเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาคมนานาชาติถึงภัยคุกคามต่อคุณค่าเด่นอันเป็นสากลของทรัพย์สินที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกและสนับสนุนการปฏิบัติที่ถูกต้องของทรัพย์สินนั้น

 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  |  แผนผังเว็บไซต์  | แลกลิงค์  |  ข้อมูลอ้างอิง  |  สนับสนุนภาพถ่าย
 
กระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕ - ๒๓  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Phlat, Bang Bamru, Bangkok Thailand 10700 Tel. +662 422 8888