ประกาศขึ้นทะเบียน มรดกโลก
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
คุณค่าความเป็นมรดกโลก
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก
 
 
ระกาศขึ้นทะเบียน มรดกโลก

               เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งนับเป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่ ๘, ๙ และข้อที่ ๑๐ ดังนี้

(viii)

เป็นตัวอย่างที่เด่นชัด  ในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา       และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได

(ix)

เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา

(x)

เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายาก หรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

   นกเงือกคอแดง ได้ชื่อว่าเป็นนกเงือกที่สวยที่สุด ในโลกชนิดหนึ่ง และเป็นนกเงือกที่หายาก ในเมืองไทยพบเฉพาะในแถบป่าตะวันตกเท่านั้น
...เสี้ยวป่า...
ผลิดอกบานสะพรั่ง หลังทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้ง
...ป่าเต็งรัง...
...กล้วยไม้น้ำ...
...ฝูงนกหกเล็กปากแดง...
 กลับไปด้านบนสุด  
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ


             เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ได้รับการยกย่องให้เป็นผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยผืนป่าอนุรักษ์ ๓ แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง ๖,๒๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๘๘,๗๕๐ ไร่ อยู่ภายในเขต จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศ

              อาณาเขตของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งทอดยาวอยู่บนแนวเทือกเขาถนนธงชัยเชื่อมต่อกับตอนเหนือของเทือกเขาตะนาวศรี  พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและต้นธารของแควใหญ่และแควน้อย    ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง

 กลับไปด้านบนสุด  
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง

             เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง นับเป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตอันกว้างใหญ่หลายล้านไร่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่านานาชนิดและความหลากหลายของพืชพันธุ์ ทำให้ผืนป่าแห่งนี้ชุกชุมด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่ และเป็นถิ่นอาศัยซึ่งสัตว์ป่าสามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

เสือดาว อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกับเสือโคร่ง
จึงถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

สมเสร็จ สัตว์ป่าหายากและมีแนวโน้ม ใกล้สูญพันธุ์
จนถูกบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อ ๑ ใน ๑๕ ชนิดของสัตว์ป่าสงวนเมืองไทย


             ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีมากกว่า ๑๒๐ ชนิด นก ๔๐๑ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๙๐ ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ๔๑ ชนิด ปลา ๑๐๗ ชนิด สัตว์หลายประเภทเป็นสัตว์หายาก และกำลังถูกคุกคาม จากการศึกษาสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้มีจำนวนถึงร้อยละ ๓๓ ของจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ในแผ่นดินทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในจำนวนสัตว์ป่าที่กล่าวถึงทั้งหมด มีถึง ๒๘ ชนิด ที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์หายากและกำลังถูกคุกคามของโลก ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๕ ชนิด นก ๙ ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน ๔ ชนิด เช่น ควายป่า เสือโคร่ง เสือดำ เสือลายเมฆ วัวแดง กระทิง สมเสร็จ เลียงผา หมาใน ชะนีมือขาว ลิงอ้ายเงี้ยะ นกยูงไทย นกเงือกคอแดง เป็นต้น

นกเงือกสีน้ำตาลป่าตะวันตก
หนึ่งในสองชนิดย่อยของนกเงือกสีน้ำตาล
ในเมืองไทย พบเห็นได้ไม่ยากในป่ามรดกโลก
นกแก๊ก นกเงือกชนิดเล็กที่สุด
ในเมืองไทย พบเห็นได้ง่าย
นกเงือกกรามช้างปากเรียบ เป็นนกเงือกหายากที่สุดในเมืองไทย
พบเฉพาะทางภาคตะวันตก จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑

              เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช ๒๕๐๓ (ปรับปรุงแก้ไขปีพุทธศักราช ๒๕๓๕) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการคุ้มครองสัตว์ป่าที่นับวันจะลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ กฎหมายฉบับนี้จึงมีความเข้มงวดยิ่งกว่ากฎหมายป่าไม้ฉบับอื่น ๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรง คือ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้

 กลับไปด้านบนสุด  
คุณค่าแห่งความเป็นมรดกโลก

          

         ในยามทุ่งหญ้าระบัดใบ นอกจากความเขียวขจีของท้องทุ่งที่สร้างความตื่นใจให้กับผู้พบเห็นแล้ว ยังแทรกแซมด้วยสีชมพูและสีบานเย็นของ กระเจียว แต่งเติมสีสันให้ท้องทุ่งกว้างงดงามเป็นอย่างยิ่ง


               เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง นับเป็นผืนป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่ของประเทศ ที่เป็นตัวแทนแสดงลักษณะทางชีววิทยาที่สำคัญของผืนป่าในแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภูมิศาสตร์ ถึง ๔ เขต คือ ไซโน-หิมาลายัน (Sino-Himalayan) อินโด-เบอร์มิส (Indo-burmese) อินโด-ไชนิส (Indo-chinese) และซุนเดอิก (Sundaic) รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเขต ที่ราบฝั่งตะวันออกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นบริเวณที่โดดเด่นที่สุด เป็นตัวแทนระบบ นิเวศป่าเขตร้อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

         ความงามของทุ่งใหญ่ ยามหญ้าระบัด หญ้าที่ขึ้นเป็นพวกหญ้าคา หญ้าโขมง มีไม้ยืนต้นจำพวกกระโน เก็ดแดง ขึ้นอยู่ห่างๆ แต่พันธุ์ไม้สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของทุ่งหญ้าที่นี่คือ เป้งดอย ซึ่งเป็นไม้ตระกูลปาล์ม และปรงเขา จัดเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ที่มีอยู่บนโลกมาหลายล้านป

 กลับไปด้านบนสุด  
ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก
บริเวณป่าริมน้ำในป่าทุ่งใหญ่ฯ


               เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินคุณค่าให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

               หลักเกณฑ์ข้อที่ ๘ :
               เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได

               หลักเกณฑ์ข้อที่ ๙ :
               เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายาก หรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา

               หลักเกณฑ์ข้อที่ ๑๐ :
               เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์ และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

          นากเล็กเล็บสั้น กินปลาเป็นอาหารหลัก สัตว์จำพวกนี้จึงต้องการถิ่นอาศัยที่มีลำน้ำใสสะอาดและขนาดใหญ่พอสมควร ดังเช่นที่ลำห้วยขาแข้ง
 กลับไปด้านบนสุด  
 
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  |  แผนผังเว็บไซต์  | แลกลิงค์  |  ข้อมูลอ้างอิง  |  สนับสนุนภาพถ่าย
 
กระทรวงวัฒนธรรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕ - ๒๓  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘
666 Borommaratchachonnani Road, Bang Phlat, Bang Bamru, Bangkok Thailand 10700 Tel. +662 422 8888